SFS 2014:376 Lag om ändring i äktenskapsbalken

140376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 5 kap. 5 § och 15 kap.

1 § äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.

5 kap.

5 §

3

En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om

det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om maken
har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Om äktenskapet har ingåtts trots att
makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är hel-
syskon, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående
betänketid. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av
makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidi-
gare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.

Om det är fråga om tvegifte, har var och en av makarna i det tidigare äkten-

skapet rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan föregående
betänketid. Detsamma gäller om partnerskap registrerats trots att någon av
partnerna då var gift.

I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad föras

även av allmän åklagare. I de fall som avser äktenskap som har ingåtts av
underårig är socialnämnden i den kommun där personen är folkbokförd eller,
om personen inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han eller hon
vistas skyldig att på begäran lämna yttrande samt de upplysningar som kan
vara av betydelse för frågans bedömning till åklagaren. En annan social-
nämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse i frågan
är skyldig att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som ska yttra sig.

1 Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

2 Senaste lydelse 2004:142.

3 Senaste lydelse 2004:142.

SFS 2014:376

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:376

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

15 kap.

1 §

4

En ansökan om tillstånd till äktenskap enligt 2 kap. 3 § prövas av läns-

styrelsen i ett län där en sökande är folkbokförd. Om det saknas en sådan
behörig länsstyrelse, prövas ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I ärenden som rör halvsyskon ska länsstyrelsen inhämta ett yttrande från

Socialstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller för ett äktenskap som har ingåtts före ikraft-

trädandet eller som ingås efter ikraftträdandet med stöd av ett tillstånd som
har meddelats före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller också om en
ansökan om tillstånd har kommit in till länsstyrelsen före ikraftträdandet och
prövningen sker efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:142.