SFS 2014:379 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

140379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2

ska ha följande lydelse.

1 kap.

8 a §

3

Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i

Sverige

1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder

mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare
eller hade hemvist i Sverige,

2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller
3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och

minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna äkten-

skapet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller för äktenskap som har ingåtts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

3 Senaste lydelse 2004:144.

SFS 2014:379

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014