SFS 2014:380 Lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund

140380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta
vigsel inom trossamfund;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1993:305) om rätt

att förrätta vigsel inom trossamfund

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Ett trossamfund får ges tillstånd att förrätta vigsel, om samfundets

verksamhet är varaktig och samfundet har en sådan organisation att det på
goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och
därmed sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas. Något tillstånd ska
inte ges om det på goda grunder kan antas att befattningshavare inom sam-
fundet kommer att genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äkten-
skapsliknande förbindelser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket brottsbalken
i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå för-
bindelsen.

Om tillstånd har getts, får vigsel inom samfundet förrättas av den som har

förordnats enligt 2 § att vara vigselförrättare.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Kammarkollegiet efter

ansökan av samfundet. Ett tillstånd gäller tills vidare.

2 §

Kammarkollegiet får, efter ansökan av ett trossamfund som har fått till-

stånd att förrätta vigsel, förordna en präst eller någon annan befattningshavare
inom samfundet att vara vigselförrättare.

Innan en person förordnas till vigselförrättare ska Kammarkollegiet pröva

att han eller hon har de kunskaper som behövs för uppdraget. Kammar-
kollegiet får uppdra åt trossamfundet att utföra denna prövning. Något förord-
nande ska inte ges om det på goda grunder kan antas att personen kommer att
genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbin-
delser som avses i 4 kap. 4 c § andra stycket brottsbalken i fall där någon av
parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen.

Ett förordnande att vara vigselförrättare gäller tills vidare, om det inte har

begränsats att gälla till en angiven dag.

1 Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:258.

3 Senaste lydelse 2009:258.

SFS 2014:380

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:380

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)