SFS 2014:383 Lag om ändring i brottsbalken

140383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 19 kap. 5, 7, 9, 10, 14 och 16 §§ samt rubriken till 19 kap. ska ha

följande lydelse,

dels att det i 19 kap. ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, av

följande lydelse.

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet

5 §

2

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar,

befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import,
export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i öv-
rigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges
säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller inte, för spioneri till fängelse
i högst sex år.

Detsamma ska gälla, om någon i samma syfte obehörigen framställer eller

tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan
uppgift.

7 §

3

Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, begår gärning

som avses i 5 § döms, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, för
obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst två år.

9 §

4

Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift

som avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fäng-
else i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst
två år.

10 §

5

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, hemligen eller med an-

vändande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet vars syfte är an-
skaffande av uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande
makt kan medföra men för Sveriges säkerhet eller medverkar till sådan verk-
samhet mer än tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige
till fängelse i högst två år.

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

2 Senaste lydelse 1981:1165.

3 Senaste lydelse 1981:1165.

4 Senaste lydelse 1981:1165.

5 Senaste lydelse 1993:207.

SFS 2014:383

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:383

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

10 a §

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, här i landet antingen

bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om förhållanden
vars uppenbarande för den främmande makten kan medföra men för annan
främmande makts säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet mer än till-
fälligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt till
böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

10 b §

Den som, med uppsåt att gå främmande makt tillhanda, här i landet

hemligen eller med användande av svikliga eller otillbörliga medel antingen
bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om någon annans
personliga förhållanden eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfäl-
ligt, döms för olovlig underrättelseverksamhet mot person till fängelse i högst
ett år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

14 §

6

För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet vid

förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-
fattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet mot främmande
makt eller olovlig underrättelseverksamhet mot person döms det till ansvar
enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förbere-
delse till obehörig befattning med hemlig uppgift. Såsom stämpling till hög-
förräderi ska även anses att träda i förbindelse med främmande makt för att
förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott kan begås.

Den som underlåter att avslöja högförräderi, trolöshet vid förhandling med

främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med
hemlig uppgift, döms till ansvar enligt vad som anges i 23 kap. Detsamma
gäller även om han eller hon inte insett men borde ha insett att brottet höll på
att ske.

16 §

7

Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt, tagande av ut-

ländskt understöd eller olovlig värvning eller försök, förberedelse eller stämp-
ling till olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt får inte utan
regeringens förordnande åtalas av åklagare.

Gärning som avses i 3 eller 4 kap. och innebär sådan kränkning av främ-

mande makt som anges i 11 § får inte heller åtalas av åklagare utan förord-
nande av regeringen eller den regeringen bemyndigat därtill. Detsamma gäller
försök, förberedelse, stämpling eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1976:509.

7 Senaste lydelse 1981:1165.