SFS 2014:384 Lag om ändring i rättegångsbalken

140384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 27 kap. 33 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

27 kap.

33 §

2

Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller 3 §

eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för upp-
gifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till dess att
sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas nå-

gon underrättelse inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får
underrättelsen underlåtas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3 § la-

gen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekryte-
ring och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet, eller

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1–5 eller un-

derlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

2 Senaste lydelse 2010:300.

SFS 2014:384

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014