SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

140385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:979) om åtgärder

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §

2

Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt

27 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 § första stycket rättegångsbalken eller
hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a § första stycket rättegångsbal-
ken får meddelas, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskild an-
ledning att anta att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö- el-

ler luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller
8 § eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycket
brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 § lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning av-
seende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver ny-
hetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en åt-
gärd eller att hämnas en åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

2 Senaste lydelse 2012:286.

SFS 2014:385

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:385

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)