SFS 2014:387 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

140387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

3 §

Uppgifter får också, under de förutsättningar som anges i 2 § 2, hämtas

in om omständigheterna är sådana att åtgärden är av särskild vikt för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage enligt 13 kap. 4 § brottsbalken,
2. kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap.

5 a § första eller andra stycket eller 5 b § första stycket brottsbalken, om brot-
tet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken,
4. spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov olovlig

underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot person
enligt 19 kap. 5 eller 8 §, 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b §
andra stycket brottsbalken, eller

5. grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finan-

siering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 §
lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

SFS 2014:387

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014