SFS 2014:389 Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

140389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:283) om regionalt

bidrag till företagsutveckling

1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 8 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas med de begränsningar

och i enlighet med de handläggningsregler som följer av kommissionens för-
ordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.

8 §

3

Bidrag får lämnas i hela landet i följande områden:

1. stödområdena A och B enligt förordningen (1999:1382) om stödområ-

den för vissa regionala företagsstöd,

2. glesbygd,
3. landsbygd, och
4. utanför de områden som anges i 1–3.

18 §

4

Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas högst med ett be-

lopp som motsvarar följande procenttal av de utgifter som har godkänts för
investeringen:

1. 50 procent för åtgärder som ska genomföras i form av ett samverkans-

projekt som omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns särskilda
skäl, två fristående företag, som är begränsat i tiden samt för de deltagande
företagen beräknas skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå,

2. 50 procent för åtgärder som följer av deltagande i projekt inom regionala

tillväxtprogram eller strukturfondsprogram,

3. 50 procent för investering i glesbygd,

1 Förordningen omtryckt 2005:741.
Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2005:529
17 § 2007:802.

2 Senaste lydelse 2007:802.

3 Senaste lydelse 2008:43.

4 Senaste lydelse 2007:802.

SFS 2014:389

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:389

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4. 40 procent för investering i ett sådant område inom stödområde A som

inte utgör glesbygd,

5. 25 procent för investering i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)