SFS 2014:390 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

140390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:61) om regionalt in-

vesteringsstöd

dels att 8, 12, 26, 47, 48, 60 och 62 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 31 a §, och närmast före 31 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

8 §

1

Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområdena A och B. När-

mare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i
stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa re-
gionala företagsstöd.

12 §

Regionalt investeringsstöd för en kostnad får inte lämnas om annat

offentligt stöd har beviljats för samma kostnad och stöden tillsammans över-
stiger de maximala nivåer för stöd som följer av denna förordning. Detta gäl-
ler även om det sammanlagda stödet delvis är stöd av mindre betydelse enligt
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.

Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet, oavsett om stödet

betalas med lokala, regionala eller nationella medel eller med gemenskapsme-
del.

När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller delvis också berät-

tigar till stöd för andra ändamål, ska kostnader som är gemensamma omfattas
av den högsta maximala nivå som gäller för dessa stöd om stöden är sådana
som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. lämnats i enlighet med förordningar som kommissionen har beslutat med

beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd, i lydelsen enligt rådets
förordning (EU) nr 733/2013.

26 §

Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det finns medel, läm-

nas till nyinvesteringar i

1. materiella tillgångar: byggnader, inventarier och markanläggningar,

1 Senaste lydelse 2009:204. �ndringen innebär att andra�fjärde styckena tas bort.

SFS 2014:390

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:390

2. immateriella tillgångar: tillgångar som uppkommit till följd av överfö-

ring av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller
icke-patentskyddad teknisk kunskap,

3. beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av ny-

investeringen,

4. utbildning,
5. konsulttjänster och deltagande i mässor eller utställningar, och
6. forskning och utveckling.
Lönekostnader enligt första stycket 3 ska beräknas över en tvåårsperiod.

Stöd kan även lämnas för en kombination av första stycket 1�3, förutsatt att
stödet inte överskrider det mest gynnsamma belopp som blir resultatet av an-
tingen 1 och 2 eller 3.

Lönekostnader

31 a §

Investeringen ska leda till en nettoökning av antalet arbetstillfällen i

den berörda anläggningen i förhållande till genomsnittet under de föregående
tolv månaderna. Stöd lämnas endast för anställningar som gäller tills vidare.

Varje arbetstillfälle ska tillsättas inom tre år efter det att investeringen har

genomförts.

Varje arbetstillfälle som skapats genom investeringen ska finnas kvar i det

berörda området under fem år från den dag då tjänsten först tillsattes, eller, för
små och medelstora företag, tre år.

47 §

2

Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om

det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25
miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och
byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella
investeringar, lönekostnader, utbildning, konsulttjänster, forskning och ut-
veckling samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen ska även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till

immateriella investeringar, utbildning samt forskning och utveckling om de
sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.

Länsstyrelsen ska dessutom avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd

till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets ut-
veckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den re-
gionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 53 § för-
klarats vara av den art att stöd kan lämnas.

48 §

3

Tillväxtverket ska avgöra ärenden som till någon del gäller

1. ärenden där utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i 47 §

första och andra styckena,

2. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
3. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit

sedan investeringen påbörjades,

4. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyr-

ning, eller

2 Senaste lydelse 2009:204.

3 Senaste lydelse 2009:204.

background image

3

SFS 2014:390

5. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för nä-

ringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för
den regionala utvecklingen och som inte i ett förhandsbesked enligt 53 § för-
klarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Länsstyrelsen ska yttra sig i ärenden enligt första stycket, om det inte är

uppenbart obehövligt.

60 §

4

Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett regionalt inves-

teringsstöd som tidigare har beviljats av regeringen eller Tillväxtverket. �nd-
ringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen
beviljar regionalt stöd till ska komma till stånd. Har frågan principiell bety-
delse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, ska
frågan lämnas över till verket för avgörande.

62 §

5

Tillväxtverket svarar för tillsyn och uppföljning i fråga om regionalt

investeringsstöd som har beviljats av regeringen.

Tillväxtverket får, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret

för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över
ansvaret till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten sam-

råda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte tids-
skäl eller frågans art talar emot det.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1998:996) om syssel-

sättningsbidrag.

3. �ldre bestämmelser gäller för ärenden om regionalt investeringsstöd och

sysselsättningsbidrag där ansökan om stöd kommit in till den beslutande
myndigheten före ikraftträdandet och för stöd som har beviljats före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:204.

5 Senaste lydelse 2009:204.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014