SFS 2014:391 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

140391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i ellagen (1997:857) ska införas

två nya paragrafer, 4 kap. 9 b § och 5 kap. 24 a §, av följande lydelse.

4 kap.

9 b §

Om staten enligt ett avtal med innehavaren av en nätkoncession har

finansierat åtgärder som är nödvändiga för att öka elnätets kapacitet för att
underlätta anslutningen av anläggningar för produktion av förnybar el, ska
nättariffen för anslutning utformas så att den som vill ansluta en anläggning
ersätter nätkoncessionshavarens kostnader för sådana åtgärder i den del som
svarar mot anläggningens andel av den totala kapacitetsökningen. Detta gäller
även om nätkoncessionen överlåts.

5 kap.

24 a §

Om ett stamnätsföretag, som är en statlig myndighet, har finansierat

en förstärkning av elnätet enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap. 9 b §, ska
stamnätsföretagets kostnader med anledning av avtalet anses ha uppstått i
företagets nätverksamhet.

Stamnätsföretagets intäkter med anledning av avtalet ska omfattas av den

intäktsram som fastställs enligt 24 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:156, bet. 2013/14:NU19, rskr. 2013/14:245.

SFS 2014:391

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014