SFS 2014:392 Förordning om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

140392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn
över energirelaterade produkter som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:927) om tillsyn över en-

ergirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112)
om ekodesign

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Statens energimyndighet har tillsynsansvaret för energirelaterade pro-

dukter och energirelaterade delar som omfattas av följande genomförande-
åtgärder:

1. kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om
krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorspro-
dukters elförbrukning i standby- och frånläge,

2. kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avse-
ende krav på ekodesign för enkla digitalboxar,

3. kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det
gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk,

4. kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det
gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladd-
ningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan
driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/55/EG,

5. kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det
gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid nollast
och deras genomsnittliga verkningsgrad,

6. kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avse-
ende krav på ekodesign för elektriska motorer,

7. kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1141.

2 Senaste lydelse 2011:1141.

SFS 2014:392

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:392

gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning
och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning,

8. kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för tv-mottagare,

9. kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk,

10. kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november

2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/
EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk,

11. kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november

2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/
EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk,

12. kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när
det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan
125 W och 500 kW,

13. kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 av den 6 mars 2012 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med
avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfort-
fläktar,

14. kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad
gäller ekodesignkrav för vattenpumpar,

15. kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG
vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk,

16. kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12 december

2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på eko-
design för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning,

17. kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad
gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar,

18. kommissionens förordning (EU) nr 666/2013 av den 8 juli 2013 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad
gäller ekodesignkrav för dammsugare,

19. kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med
avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsupp-
värmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvatten-
beredning,

20. kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med
avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulator-
tankar, och

21. kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med
avseende på krav på ekodesign för ugnar, hällar och köksfläktar för hushålls-
bruk.

background image

3

SFS 2014:392

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014