SFS 2014:393 Förordning om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa installatörer

140393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:970) om
certifiering av vissa installatörer;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2012:970) om certifie-

ring av vissa installatörer

dels att rubriken till förordningen samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3–6 §§, av följande lydelse.

Förordning om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga cer-

tifieringssystem för

1. installatörer av små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells-

och solvärmesystem, system för ytnära jordvärme eller värmepumpar, och

2. personer som förvaltar energitjänsteavtal.

2 §

Certifiering ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften i en-

lighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
samt med lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

En certifiering enligt första stycket ska vara tidsbegränsad.

3 §

Boverket får, efter att ha gett Statens energimyndighet tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för certifiering
av installatörer enligt 1 § 1.

Statens energimyndighet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig,

meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för certifiering av
personer enligt 1 § 2.

4 §

De myndigheter som enligt 3 § får meddela föreskrifter om krav för cer-

tifiering av tjänster inom energiområdet ska säkerställa att det finns en för-
teckning över personer som har certifierats enligt 2 § för att utföra energi-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt rå-
dets direktiv 2013/18/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen
enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

SFS 2014:393

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:393

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

tjänsterna. Förteckningen ska även innehålla information om vem som har ut-
färdat certifikatet och enligt vilka bestämmelser det har utfärdats.

5 §

En person med en certifiering eller motsvarande kvalifikation som utfär-

dats i ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet ska på begäran tas med i den förteckning som avses i 4 § om
certifieringen eller den motsvarande kvalifikationen har lämnats inom ett sys-
tem som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi
från förnybara energikällor eller Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, beroende på vil-
ken tjänst inom energiområdet som avses.

6 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får
dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)