SFS 2014:394 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

140394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 8, 14 och 21 §§ förordningen (2009:1243) med

instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

8 §

1

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen be-

driver nationellt och internationellt,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården och so-

cialtjänsten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU,

5. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barns bästa,

6. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, smittskyddets
och socialtjänstens beredskap,

7. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
8. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen (2006:1570)

om internationella hot mot människors hälsa,

9. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013
om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphä-
vande av beslut nr 2119/98/EG,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april
2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar,

11. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-
hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

1 Senaste lydelse 2014:39.

SFS 2014:394

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:394

12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

13. pröva frågor om statsbidrag,
14. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
15. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälso-

beredskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs,

16. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller ge-

nomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammuni-
tion,

17. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter
vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en
sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2, 6.3 och
6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv
2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkän-
nandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat, och

18. besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialist-

kompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med
statliga medel.

14 §

2

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att bistå

Socialstyrelsen med att

– dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan

uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialist-
kompetens,

– utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369),

– stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgö-

ringen,

– främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamhe-

ten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiserings-
tjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och

tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.
Rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läka-

res specialiseringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tandlä-
kares specialiseringstjänstgöring.

21 §

3

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av regeringen för

en bestämd tid.

För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av ledamö-

terna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges
Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet,
minst en på förslag av Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sve-
riges universitets- och högskoleförbund.

2 Senaste lydelse 2010:1377.

3 Senaste lydelse 2012:729.

background image

3

SFS 2014:394

För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av leda-

möterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges
Kommuner och Landsting, minst en på förslag av professionen, minst en på
förslag av vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets- och
högskoleförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014