SFS 2014:395 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

140395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 och 5 §§ patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

1

För att en legitimerad tandläkare ska uppnå specialistkompetens ska

han eller hon utöva allmän tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått
legitimation som tandläkare. Den legitimerade ska därefter förvärva de kun-
skaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompe-
tensen genom att genomgå specialiseringstjänstgöring under minst tre år. Spe-
cialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom tjänstgöring som tandläkare
under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning. Meri-
ter från utbildning på forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgö-
ringen.

5 §

2

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens en-

ligt 1 eller 2 § kan uppnås,

2. tillgodoräknande av meriter från utbildning på forskarnivå enligt 1 och

2 §§,

3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje

specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt

1 eller 2 §,

5. tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetens-

kurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga
medel,

6. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker

ska få rekvirera läkemedel,

7. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel

och om den behörighet som sådan kompetens ger, och

8. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2014:31.

SFS 2014:395

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:395

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)