SFS 2014:397 Förordning om viss verksamhet med konsumentkrediter

140397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om viss verksamhet med konsumentkrediter;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Registerfrågor

1 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgifts-

lagen (1998:204) för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter.

2 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter
enligt denna förordning.

3 §

I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd en-

ligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret
ska innehålla uppgifter om

1. firma,
2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
3. postadress och telefonnummer, samt
4. datum för registrering.
Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret.

4 §

Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen

(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bo-
lagsordning eller godkända stadgar.

5 §

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har före-

lagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet
med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

6 §

När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsument-

krediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska

ha,

2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och

SFS 2014:397

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:397

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska

lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)