SFS 2014:398 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

140398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap.

brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än
penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt

lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkstäl-

lande direktör och ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investerings-
fonder, försäkringsföretag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknads-
företag, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt
lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag
som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlå-
ningsverksamhet eller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsument-
krediter, i fråga om den som ärendet gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag,

förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappers-
bolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmäl-
ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva
eller driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet eller lagen om
viss verksamhet med konsumentkrediter, i fråga om den som ärendet gäller,
samt

2. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller god-
känna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i för-

sta stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och
suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

1 Senaste lydelse 2014:316.

SFS 2014:398

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:398

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jenny Ferm

(Justitiedepartementet)