SFS 2014:386 Lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

140386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att
utreda vissa samhällsfarliga brott;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 1 § lagen (2008:854) om åtgärder för

att utreda vissa samhällsfarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller vid förundersökning angående

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö- el-

ler luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig kårverksamhet eller brott

mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befattning

med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olov-
lig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot per-
son enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b § brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag
av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat
för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall eller brott enligt lagen (2010:299) om straff för offent-
lig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan
särskilt allvarlig brottslighet, eller

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–6, om sådan

gärning är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259.

2 Senaste lydelse 2010:301.

SFS 2014:386

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014