SFS 2014:605 Lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

140605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1938:121) om hittegods;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�4 a, 9 a, 10 och 11 §§ lagen

(1938:121) om hittegods ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till

Polismyndigheten. �r ägaren till godset känd, får upphittaren i stället under-
rätta honom eller henne om fyndet.

När anmälan om hittegods har gjorts ska Polismyndigheten underrätta äga-

ren till godset, om han eller hon är känd.

2 §

Hittegods ska vårdas väl. Upphittaren får överlämna godset till Polis-

myndigheten. Polismyndigheten får även i annat fall, om det behövs, omhän-
derta godset.

Polismyndigheten får låta sälja hittegodset, om
1. godset inte kan vårdas utan fara för försämring,
2. vården är förenad med alltför stora kostnader, eller
3. det annars finns särskilda skäl för försäljning.

3 §

�garen har rätt att återta hittegodset om han eller hon betalar Polismyn-

dighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig
hittelön.

Uppkommer tvist om lösesummans belopp, ska frågan avgöras av allmän

domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får dock myndigheten
lämna ut det till ägaren mot lösen som Polismyndigheten finner skälig.

4 §

3

Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att

fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Det-
samma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han
eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat
fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att be-
tala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polis-
myndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning be-
talar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha av-
stått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1982:1119.

3 Senaste lydelse 1982:1119.

SFS 2014:605

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:605

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 a §

4

I stället för vad som sägs i 4 § gäller i fråga om en hund att hunden

tillfaller staten, om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från det att han
eller hon underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom tio
dagar från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten.

9 a §

5

Polismyndighetens beslut i frågor som avses i denna lag får överkla-

gas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

10 §

6

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Polismyndigheten

får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

11 §

7

Om fartygslämningar och fornfynd, om sjöfynd samt om virke som

sjunkit i allmän flottled eller flutit i land vid en sådan flottled finns det sär-
skilda bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1243.

5 Senaste lydelse 1985:933.

6 Senaste lydelse 1982:1119.

7 Senaste lydelse 1969:398.