SFS 2014:608 Lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

140608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 2 a och 8 §§ lagen (1974:1066)

om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha följande
lydelse.

2 §

Egendom som har tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om

visst stöldgods m.m. ska förvaras hos Polismyndigheten i minst sex månader
efter det att beslut meddelats om att egendomen ska vara tagen i förvar.
Denna frist ska i fall som avses i 2 § tredje stycket samma lag räknas från
dagen för åklagarens beslut, även om detta prövats av domstol, och i övriga
fall räknas från den dag då beslutet om att egendomen ska vara tagen i förvar
vann laga kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fall som avses i 3 och 4 §§.
Har det under den i första stycket angivna tiden inte kunnat utredas vem

som har rätt till egendomen, ska Polismyndigheten på lämpligt sätt låta kun-
göra förhållandet med uppgift om egendomen och om de omständigheter
under vilka den anträffats. I kungörelsen ska det även anges inom vilken tid,
som inte får understiga en månad, den som vill göra anspråk på egendomen
ska ge sig till känna. Framställs inte anspråk inom denna tid, eller avstår den
som har rätt till egendomen från denna, ska egendomen hanteras på det sätt
som anges i denna lag.

2 a §

2

Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen

(1984:387) ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten för avhämtning i
minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polis-
lagen har delgetts. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska egen-
domen hanteras på det sätt som anges i denna lag.

Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då
underrättelsen delgavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det
att tre månader har förflutit sedan Polismyndigheten genom kungörelse upp-
manat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på egendomen.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:1219.

SFS 2014:608

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:608

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 §

3

Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen

(1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med
stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap.
8 a § andra stycket rättegångsbalken sker för statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersätt-

ning. Ersättning betalas inte med högre belopp än som har influtit vid försälj-
ningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättringen
avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av den myndighet som beslutat om försälj-

ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1172.