SFS 2014:614 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

140614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 19 § och 22 kap. 10 § sjö-

lagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

18 kap.

19 §

2

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket och

Polismyndigheten ska lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den med-
verkan som tingsrätten begär för utredningen. För Polismyndighetens utred-
ningar gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.

22 kap.

10 §

3

Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten ska biträda regis-

termyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författ-
ning om registrering och identifiering av skepp och inskrivning av rätt till
skepp och andel i sådan egendom följs. Dessa myndigheter har, liksom regis-
termyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till ett skepp. De ska
underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2008:1311.

3 Senaste lydelse 2001:384.

SFS 2014:614

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014