SFS 2014:615 Lag om ändring i brottsbalken

140615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 7 § och 16 kap. 15 § brotts-

balken ska ha följande lydelse.

15 kap.

7 §

Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndighe-

ten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gär-
ning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande
omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för
falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter
eller fängelse i högst sex månader.

Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan

var sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst
sex månader.

16 kap.

15 §

2

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera

människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föran-
leder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i
högst ett år.

�r brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst fyra år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anord-

ning föranleder onödig utryckning av Polismyndigheten, kommunal organisa-
tion för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för
allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:780.

SFS 2014:615

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:615

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)