SFS 2014:617 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

140617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs 6, 10 och 19 §§ lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

2

Den som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får avge

nöjdförklaring inför chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller
någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring
eller inför Polismyndigheten.

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill avge

förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som ska ta emot förkla-
ringen.

10 §

3

�r den som ska undergå fängelse inte häktad eller intagen i kriminal-

vårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, ska Kriminal-
vården förelägga honom eller henne att senast en viss dag inställa sig vid den
kriminalvårdsanstalt där domen ska verkställas.

Om den dömde inte följer eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första

stycket eller om det finns risk för det, ska Polismyndigheten på begäran av
Kriminalvården låta förpassa honom eller henne till anstalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminalvårds-

anstalt eller häkte, ska den som tar emot förklaringen omedelbart befordra
domen till verkställighet. Avger den dömde nöjdförklaring inför Polismyn-
digheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till
kriminalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som i annat fall

enligt särskilt beslut ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verk-
ställighet av ett fängelsestraff, ska Polismyndigheten förpassa honom eller
henne till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan risk för att den dömde avviker, får Polis-

myndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kriminalvårds-
anstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1990:1010.

3 Senaste lydelse 2005:970.

SFS 2014:617

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:617

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

19 §

4

Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är

häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken
eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen får
verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i
häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av Polismyndigheten för
förpassning.

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelse-

lagen (2010:610) eller enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål ska räknas in i verkställighetstiden. Det-
samma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap.
1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte särskilda
skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen

enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller
beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:835.