SFS 2014:621 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

140621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

13 §

Om den misstänkte är på fri fot, ska Polismyndigheten på begäran av

den läkare som ska avge utlåtande enligt 7 § lämna biträde för att inställa den
misstänkte till undersökningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:621

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014