SFS 2014:627 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

140627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot
rattfylleribrott;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om Tull-

verkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

dels att i 5 § orden ⬝en polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndig-

heten⬝,

dels att i 10 och 11 §§ ordet ⬝polismyndigheten⬝ ska bytas ut mot ⬝Polis-

myndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:627

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014