SFS 2014:628 Lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

140628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott ska ha följande lydelse.

13 §

Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag.

Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller

annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan
än Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångs-

balken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:628

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014