SFS 2014:629 Lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

140629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:206) om viten;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § och rubriken närmast före 10 §

lagen (1985:206) om viten ska ha följande lydelse.

Biträde av Polismyndigheten

10 §

En myndighet som enligt 6 § ska föra talan vid domstol i mål om ut-

dömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita
biträde av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:629

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014