SFS 2014:631 Lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

140631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:144) om
säkerhetskontroll i riksdagens lokaler;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1988:144) om säkerhets-

kontroll i riksdagens lokaler ska ha följande lydelse.

5 §

2

Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av Polismyndig-

heten, av en polisman eller, efter Polismyndighetens förordnande, av vaktper-
sonal vid riksdagen.

Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med metalldetektor eller

liknande anordning får dock utföras endast av en polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1999:22.

SFS 2014:631

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014