SFS 2014:632 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

140632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 5 § lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 §

Justitiekanslern har rätt att utan kostnad få del av varje skrift, radiopro-

gram eller teknisk upptagning som har bevarats enligt 1�4 §§ och att kost-
nadsfritt få en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett radioprogram.
Polismyndigheten ska på begäran bistå Justitiekanslern med att få tillgång till
sådana handlingar. Det som nu har sagts om Justitiekanslern gäller även all-
män åklagare, om Justitiekanslern enligt 7 kap. 1 § första stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen har överlämnat åt allmän åklagare att vara åklagare i yttrande-
frihetsmål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

SFS 2014:632

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014