SFS 2014:638 Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

140638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges
samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 12 a §§ lagen (1994:569) om

Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot interna-
tionell humanitär rätt ska ha följande lydelse.

8 §

2 Ett beslut om utlämning till tribunalen ska verkställas av Polismyndig-

heten. Om den som ska utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nöd-
vändigt för att utlämningen ska kunna genomföras, omhändertas och tas i för-
var av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

12 a §

3 Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till transport

genom Sverige av en frihetsberövad person som för att utlämnas eller i annat
syfte ska överföras mellan en annan stat och tribunalen. Under en sådan trans-
port ska frihetsberövandet bestå om inte tribunalen begär att den som överförs
ska friges.

För flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet krävs inte till-

stånd enligt första stycket. Om en oplanerad mellanlandning sker, ska Polis-
myndigheten ta den som överförs i förvar till dess en ansökan görs om till-
stånd till transport enligt första stycket och genast underrätta chefen för Justi-
tiedepartementet om detta. Görs ingen ansökan inom 96 timmar från den
oplanerade landningen, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd har meddelats enligt första stycket, får Polismyndigheten vid

behov ta den som överförs i förvar. I fråga om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:1165.

3 Senaste lydelse 2002:330.

SFS 2014:638

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014