SFS 2014:640 Lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

140640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 32 §§ lagen (2002:329) om

samarbete med Internationella brottmålsdomstolen ska ha följande lydelse.

9 §

2

Ett beslut om överlämnande till Internationella brottmålsdomstolen ska

verkställas av Polismyndigheten. Om den som ska överlämnas är på fri fot,
får han eller hon, om det är nödvändigt för att överlämnandet ska kunna
genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst
under 48 timmar.

32 §

Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till transport

genom Sverige av en frihetsberövad person som för att överlämnas eller ut-
lämnas eller i annat syfte ska överföras mellan en annan stat och Internatio-
nella brottmålsdomstolen. Under en sådan transport ska frihetsberövandet be-
stå om inte domstolen begär att den som överförs ska friges.

För flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet krävs inte till-

stånd enligt första stycket. Om en oplanerad mellanlandning sker, ska Polis-
myndigheten ta den som överförs i förvar till dess en ansökan görs om till-
stånd till transport enligt första stycket och genast underrätta chefen för Justi-
tiedepartementet om detta. Görs ingen ansökan inom 96 timmar från den
oplanerade landningen, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd har meddelats enligt första stycket, får Polismyndigheten vid

behov ta den som överförs i förvar. I fråga om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:1173.

SFS 2014:640

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014