SFS 2014:642 Lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

140642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 11 och 15 §§ lagen (2003:1174)

om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar ska ha föl-
jande lydelse.

3 §

2

En överenskommelse om att inrätta en gemensam utredningsgrupp får,

om förundersökning pågår i Sverige avseende brottslighet som gruppen ska
utreda, ingås av den åklagare eller myndighet som leder förundersökningen.

Om en gemensam utredningsgrupp inte kan inrättas med stöd av första

stycket får en överenskommelse om att inrätta en sådan grupp ingås av

1. �&klagarmyndigheten,
2. Polismyndigheten,
3. Säkerhetspolisen,
4. Tullverket, eller
5. Kustbevakningen.
Av överenskommelsen ska det framgå vilka tjänstemän som ingår i den

gemensamma utredningsgruppen och under vilken tid gruppen ska vara verk-
sam.

11 §

3

En ansökan om att en kontrollerad leverans ska genomföras utom-

lands får göras av åklagare eller, sedan åklagare har lämnat sitt tillstånd till åt-
gärden, av Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen.

15 §

4

En överenskommelse om bistånd i en brottsutredning som genomförs

av tjänstemän med skyddsidentitet får, om en förundersökning pågår i Sverige
om den brottslighet åtgärden avser, ingås av den åklagare som leder för-
undersökningen. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande
rätt om förundersökningen leds av någon av dem.

Om det inte pågår eller inleds någon förundersökning i Sverige om den

brottslighet åtgärden avser, får en överenskommelse som avses i första
stycket ingås av

1. �&klagarmyndigheten,
2. Polismyndigheten, eller

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:494.

3 Senaste lydelse 2005:494.

4 Senaste lydelse 2005:494.

SFS 2014:642

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:642

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. Säkerhetspolisen.
�&tgärdens varaktighet och övriga praktiska frågor ska framgå av överens-

kommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)