SFS 2014:644 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

140644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 5 kap. 4 §, 6 kap. 1 § samt 7 kap. 1

och 2 §§ lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder ordet ⬝polismyndigheten⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndig-
heten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:644

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014