SFS 2014:651 Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

140651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5 och 7 §§ lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om sådana skriftliga medicinska

utlåtanden av läkare som inhämtas av Polismyndigheten eller en åklagar-
myndighet i syfte att användas i en brottsutredning eller som bevis i en rätte-
gång i anledning av brott (rättsintyg).

Vad som sägs i denna lag om läkare gäller även för tandläkare.

5 §

2 Ett rättsintyg får inte utfärdas utan den enskildes samtycke, om inte

annat följer av andra eller tredje stycket. Ett rättsintyg som avser en måls-
ägande
får utfärdas utan samtycke

1. vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än

fängelse i ett år eller försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år,

2. vid misstanke om försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare

straff än fängelse i ett år om gärningen innefattat försök till överföring av
sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1

kap. 3 § smittskyddslagen

(2004:168),

3. vid misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller brott

som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
mot någon som inte har fyllt arton år, eller

4. om uppgifter, för vilka gäller sekretess enligt 25 kap. 1�5 §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 §
patientsäkerhetslagen (2010:659), har lämnats ut till Polismyndigheten eller
en åklagarmyndighet efter samtycke från målsäganden.

Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får utfärdas utan

samtycke

1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller
2. om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det finns

misstanke om sådant brott som avses i andra stycket 1�3.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:673.

SFS 2014:651

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:651

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

7 §

3

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) eller där personalen omfattas av tystnads-
plikt enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska det till Rätts-
medicinalverket utan hinder av sekretessen eller tystnadsplikten lämnas ut
sådana uppgifter som behövs för att utfärda ett rättsintyg om

1. det begärs av Rättsmedicinalverket, och
2. uppgifterna angår misstanke om sådant brott som avses i 5 § andra

stycket 1�3.

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter till Polismyndigheten och en

åklagarmyndighet i vissa fall finns i 10 kap. 16�26 §§ offentlighets- och
sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:673.