SFS 2014:652 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

140652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:980) om tillsyn

över viss brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

2

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn

över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel
och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksam-
het.

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter

enligt polisdatalagen (2010:361) och lagen (2010:362) om polisens allmänna
spaningsregister som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Eko-
brottsmyndigheten. När det gäller Säkerhetspolisen ska tillsynen även avse
behandling enligt polisdatalagen (1998:622). Tillsynen ska särskilt avse sådan
behandling som avses i 2 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) och 5 § polis-
datalagen (1998:622) samt 12 § lagen om polisens allmänna spaningsregister.

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första

och andra styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:38.

SFS 2014:652

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014