SFS 2014:654 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

140654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket får, under de för-

utsättningar som anges i denna lag, i underrättelseverksamhet i hemlighet från
den som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillhanda-
håller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunika-
tionstjänst hämta in uppgifter om

1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har överförts till

eller från ett telefonnummer eller annan adress,

2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett

visst geografiskt område, eller

3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsut-

rustning finns eller har funnits.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:654

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014