SFS 2014:657 Lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

140657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:444) om
passagerarregister;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 6, 8 och 9 §§ lagen (2006:444)

om passagerarregister ska ha följande lydelse.

1 §

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen
(2005:716) (passagerarregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter i registret.

6 §

Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på begäran av

Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret ska läm-

nas ut även till annan myndighet än dem som anges i första stycket för sådan
verksamhet som avses i 4 §.

8 §

Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direktåt-

komst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha

direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §.

9 §

En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar efter över-

föringen till Polismyndigheten.

Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen

eller Tullverket ska kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, får uppgif-
terna i registret dock stå kvar till dess att myndighetens kontroller är slutförda.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå kvar

till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna
verkställa personkontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:657

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:657

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)