SFS 2014:658 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

140658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § och rubriken närmast före 25 §

lagen (2011:579) om leksakers säkerhet ska ha följande lydelse.

Hjälp av Polismyndigheten

25 §

På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska Polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt artikel 19
i förordning (EG) nr 765/2008 om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:658

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014