SFS 2014:659 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

140659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 5 § arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

3

För tillsyn enligt denna lag ska tillsynsmyndigheten ges tillträde till

arbetsställe och får där göra undersökningar och ta prov. För uttaget prov be-
talas inte ersättning.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att tillsyns-

myndigheten ska kunna utöva tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsmiljöverket, får

föreskriva skyldighet att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtag-
ning och undersökning av prov som skäligen har krävts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica

Rodrigo

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2000:764.

SFS 2014:659

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014