SFS 2014:662 Lag om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

140662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1781/2006 om information om betalaren som
skall åtfölja överföringar av medel;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 3 § lagen (2008:99) om tillämp-

ning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om in-
formation om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel ordet ⬝Riks-
polisstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:662

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014