SFS 2014:665 Lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

140665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:294) om säker-

hetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

dels att i 2 och 5 §§ ordet ⬝polismyndighet⬝ i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝ i motsvarande form,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

Kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen ska utföras med metalldetektor

eller liknande anordning. Kroppsvisitation får göras på annat sätt om det finns
särskilda skäl. I så fall ska den utföras av en polisman eller av en ordningsvakt
som Polismyndigheten har godkänt för uppgiften.

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett av-

skilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av någon som är av

samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte görs med metall-
detektor eller liknande anordning eller avser föremål som den som visiteras
har med sig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:665

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014