SFS 2014:667 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

140667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § bidragsbrottslagen (2007:612)

ska ha följande lydelse.

6 §

Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor

ska göra anmälan till Polismyndigheten eller till �&klagarmyndigheten om det
kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:667

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014