SFS 2014:669 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

140669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1997:1137) om vägavgift

för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

6 §

2

Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

1. Försvarsmakten,
2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas

för räddningstjänst, och

4. väghållningen.
En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre

kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som skillna-

den mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre
och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedri-
ver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG eller
yrkestrafiklagen (2012:210).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om

kombinationen är undantagen från avgiftsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:216.

SFS 2014:669

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014