SFS 2014:671 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

140671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

Om ett fordon används i strid mot 1 § och två månader har gått från den

dag, då den skatt som har föranlett användningsförbudet senast skulle ha beta-
lats, ska en polisman ta hand om fordonets registreringsskyltar.

En polisman ska ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt for-

don, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat enligt första
stycket, om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får

medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställ-
ningsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:671

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014