SFS 2014:673 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

140673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

12 §

2

Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i

kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5�7 och 13 §§ om
Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också Polismyn-
digheten och en polisman samt Kustbevakningen och en kustbevakningstjäns-
teman.

Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket om det i

företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse innehåller
narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smugg-
ling och att på begäran av Tullverket överlämna en sådan försändelse till ver-
ket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2000:1232.

SFS 2014:673

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014