SFS 2014:674 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

140674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1998:527) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

7 §

2

Uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk
form endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullver-
ket.

Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar när det

gäller utlämnande av uppgifter i elektronisk form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:723.

SFS 2014:674

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014