SFS 2014:675 Lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

140675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1999:90) om behandling

av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ska ha
följande lydelse.

10 §

2

Ett underrättelseregister får om en enskild person endast innehålla

1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om

uppgiftslämnarens trovärdighet,

2. identifieringsuppgifter,
3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den

registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet,

5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
6. ärendenummer, och
7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registre-

rade behandlas och till register som förs av Polismyndigheten, Tullverket
eller Skatteverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:668.

SFS 2014:675

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014