SFS 2014:676 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

140676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 § I denna lag avses med

tullbestämmelser: bestämmelser om införsel, utförsel eller transitering av

varor som avser tullar, skatter eller avgifter eller rör förbud, begränsningar
eller kontrollåtgärder beträffande varutrafiken,

överträdelse av tullbestämmelse: sådan överträdelse av tullbestämmelse

för vilken påföljd enligt berörd stats lagar och andra bestämmelser kan dömas
ut av domstol eller av administrativ myndighet,

behörig svensk myndighet: Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevak-

ningen eller Statens jordbruksverk,

förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium med stöd av sådan internationell överenskommelse som
avses i 1 § och denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:676

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014