SFS 2014:677 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

140677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 21 § lagen (2000:1225) om straff

för smuggling orden ⬝en polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndighe-
ten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:677

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014