SFS 2014:678 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

140678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 20 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

20 §

2

Polismyndigheten och Kustbevakningen ska medverka i övervak-

nings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad som sägs i 1 § gäller
även vid sådan medverkan. Vidare gäller vad som sägs i 2, 6�10, 14 och
15 §§ samt i 7 a kap. om Tullverket och tulltjänsteman också Polismyndig-
heten och Kustbevakningen samt polismän och kustbevakningstjänstemän
som medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2007:271.

SFS 2014:678

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014