SFS 2014:679 Lag om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring

140679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:130) om dödför-

klaring ska ha följande lydelse.

6 §

Skatteverket ska inhämta yttrande från den försvunnes make eller

sambo och närmaste släktingar, om inte särskilda skäl talar emot det. Yttrande
får också inhämtas från annan som kan antas ha uppgifter att lämna om den
försvunne och från Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:679

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014